โครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27”

15 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27”
อ่าน 180 ครั้ง
16 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข.รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องราชสีห์ อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ และห้องสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 27 ได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นได้แก่ บทบาทและหน้าที่ขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วย (1) สัตวแพทยสภา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่สัตวแพทย์ต้องรู้และถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ การศึกษาต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา การสะสมคะแนน CE (Continuing Education) เพื่อใช้ประกอบในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (3) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) และ (4) สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งสี่องค์กรได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ว่าที่บัณฑิตของคณะได้รับทราบ รวมถึงได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆที่องค์กรทั้งหมดได้ดำเนินการ และมีการรับสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านี้ด้วย และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพคณะยังจัดให้มีการเสวนา “จากพี่สู่น้อง...ฟ้าหม่นมอดินแดง”  โดยศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 น.สพ.สุพจน์ ธนะชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สุพจน์ จังหวัดพิษณุโลก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตว์ บริษัทไทยฟูด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 และ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการบริษัทกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด และบริษัทเกี่ยวกับโคนมอื่นๆอีกกว่า 7 บริษัท ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ   กมลเลิศ คณบดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนั้นคณะยังได้จัดกิจกรรม “สะท้อนการเรียนการสอน” โดยว่าที่บัณฑิตได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะ และในช่วงท้ายได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับว่าที่บัณฑิตก่อนที่จะก้าวออกไปประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »