นักศึกษา มข. คว้ารางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ส.อ.ป.

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
อ่าน 311 ครั้ง
7 มิ.ย. 2562    Karuna Sorodjinda

           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาให้เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยเข้านำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในครั้งนี้นำโดยประธานหลักสูตรวท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยงและกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล อ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อ.วรวรรณ ภูชาดา พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท ในหลักหลักสูตรฯ และนักศึกษาปริญญาเอก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแห่งประเทศไทย(ส.อ.ป.) ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 เรื่อง “Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานนี้เป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งมามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานในวิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุมวิชาการของสมาคมฯ คือ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ หลักการ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมไปใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทำงานอย่างยั่งยืน
           ภายในงานมีกิจกรรมทั้งการเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น “บุคลากรด้าน OH&S ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างไร” โดยมี รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ตำแหน่งอุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการร่วมเสวนาการบรรยายในหัวข้อ “Occupational Health Service” โดยนายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์และการเสวนาในหัวข้ออื่นๆ อาทิเช่น “Integrated Management System (IMS): ISO9001& 14001& 45001” ที่มีที่ปรึกษาสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว และการร่วมเสวนาข้ออื่นๆ ของตัวแทนจากหน่วยงานงานราชการ เช่น ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน และตัวแทนจากสถานประกอบกิจการเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมที่มี best practice ดีเด่น ด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยน อีกหลายเรื่อง ในงานนี้มีการออกบูทนำเสนอสินค้า เครื่องมือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
           กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญซึ่งจัดขึ้นของสมาคมฯ โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือการนำเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการวิชาการของการจัดงาน เพื่อการนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ต่อไป
           การประชุมดังกล่าวมีผลงานของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมครั้งนี้ได้โดยรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่าจำนวน 8 เรื่องและการนำเสนอด้วยโปสเตอร์จำนวน 11เรื่อง ซึ่งจำนวนนี้เป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหิดล เกษตรศาสตร์ อุบลราชธานี มหาสารคาม และนเรศวรโดยมีผลงานวิจัยจากนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และปริญญาเอกคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยวาจา จำนวน 3 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน4 เรื่อง และผลการนำเสนอผลงานครั้งนี้มีนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของรศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ 2 คน ได้แก่ นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอด้วยวาจา (Best Oral Presentation-second Place)  และ นางสาวณฤดี พูลเกษม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Best Poster Presentation) นอกจากนั้นมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอคร้งนี้ด้วยวาจา ได้แก่ นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วยศ และนายพีรพงษ์ฮาดทักษ์วงศ์และนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาววัชราภรณ์ ทัศนัตร นายปฐมฤกษ์ มีสมบัติ และนางสาวพฤกษา โชตนะ
           นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอแบบปากเปล่า ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ดีซึ่งได้จากการนำเสนอผลงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “จากการนำเสนอผลงานครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างมาก ทุกอย่างมาจากการฝึกฝน ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ เนื้อหาและสื่อสำหรับการนำเสนอ รวมทั้งบทความฉบับเต็ม ทุกอย่างจะต้องนำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจทั้งหมดภายในเวลาจำกัดเพียง 10 นาที รวมถึงการฝึกพูด ฝึกบุคลิกภาพในการนำเสนอบนเวทีวิชาการระดับประเทศ เรียนรู้วิธีการตอบคำถามทั้งคำถามที่สามารถตอบได้ทันทีกรณีที่ทราบข้อมูลชัดเจน คำถามที่ยังไม่แน่ชัดในข้อมูล ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ที่ส่งเสริมโดยให้นำผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักวิจัยแห่งชาติ และให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอผลงานมาตลอด จนทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ” 
           ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุมได้กล่าวขอบพระคุณนายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ และทีมกรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนให้มีการจัดประชุมวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และส่งเสริมให้นักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ ตลอดมา
 
ภาพ/ข่าว: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »