COLA KKUขยายความร่วมมือNational Research Center of Cultural Industries

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เข้าพบและเจรจาขยายความร่วมมือกับ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของ National Research Center of Cultural Industries แห่ง Yunnan University
อ่าน 362 ครั้ง
12 มิ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU) เข้าพบและเจรจาขยายความร่วมมือกับ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของ National Research Center of Cultural Industries แห่ง Yunnan University

         สืบเนื่องจากปี 2561 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU)  ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ National Research Center of Cultural Industries แห่ง Yunnan University นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน โดยฝ่ายจีนได้ส่งอาจารย์มาศึกษาต่อ ปริญญาเอก ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัย และเพื่อเป็นการเจรจาขยายความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ คณะผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย รศ. ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และที่ปรึกษาด้านการวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ Dr. John Draper อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ จึงได้เดินทางเข้าพบและเจรจากับ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของ National Research Center of Cultural Industries แห่ง Yunnan University นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
        หลังการประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ที่จะพัฒนาระบบและรูปแบบความร่วมมือจากรูปแบบดั้งเดิมที่เน้นการแลกเปลี่ยน มาเป็นรูปแบบการทำงานร่วมกัน เช่น ทำวิจัยร่วมกัน เขียนงานวิชาการร่วมกัน และร่วมกันจัด training program ให้กับผู้กำหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นต้น
        ทั้งนี้ผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษแก่ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยยูนนาน ในหัวข้อ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน โดย Dr. John Draper อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ทีมผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ประชุมหารือความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับ ศูนย์ไทยศึกษา (CTS) แห่ง มหาวิทยาลัยยูนนาน เพื่อสร้างโครงการวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์นโยบายเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City Policy) ระหว่างประเทศไทยและ ประเทศจีน โดยการร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากทั้งสองฝ่าย ศูนย์ไทยศึกษา เป็น Think Tank ทางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลจีน ทำหน้าที่ในการประสานงานและรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของจีนกับประเทศเพื่อนมิตร
        โอกาสนี้ทีมผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าเยี่ยมและประชุมหารือความร่วมมือ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (School of Public Administration) มหาวิทยาลัยยูนนาน บรรยากาศในห้องเรียน เน้นการวิจัย  การเรียนการสอน  และการบริการสังคมด้านการเมือง การบริหารรัฐ และนโยบายสาธารณะ เปิดสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ผู้เรียนมีทั้งที่อยู่ในระบบปกติและเป็นกลุ่มพนักงานรัฐที่ทำงานแล้ว โดยรวมแล้วขอบเขตและหลักสูตรคล้ายกับของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นโอกาสทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นขั้นแรกทั้งสองคณะจะมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นลักษณะหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเก็บเครดิตสะสมและโอนข้ามมหาวิทยาลัยได้ รายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป
         ภายหลังจากการประชุมหารือ ทางสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมแห่งชาติ (Institute of National Research for Cultural Industries, Yunnan University) แห่งมหาวิทยาลัยยูนนาน ยังได้นำคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มาเยี่ยมชม ตลาดขายส่งดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับสองของโลกที่ Kunming International Flora Auction Trading Center เป็นตลาดที่นำเอาแนวคิดส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้าน หรือ OVOP ของรัฐบาลจีนสู่การปฏิบัติ  โดยฟาร์มดอกไม้ทั่วมณฑลยูนนาน จะนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการค้าอย่างเป็นระบบ โดยศูนย์ นี้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลระดับมณฑลที่บริหารกึ่งเอกชน (State Enterprise) ทำหน้าที่ในการค้าดอกไม้สดทั้งภายในและต่างประเทศ
         ด้าน รศ. ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี  ยังได้กล่าวถึงการเยือน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  ด้วยว่า “ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน นอกจากจะสะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักลักษณ์ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของชนนั้น ๆ แล้ว บางประเทศเช่น ประเทศจีน ยังถือเป็น “Soft Power” ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอีกมิติหนึ่ง และเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนต่างชาติที่มีต่อประเทศของตนให้เป็นมิตรมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสทางการค้าและการลงทุน กระทรวงวัฒนธรรมที่นี่จึงถือเป็นกระทรวงเกรด A ยิ่งไปกว่านั้น ทีมผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับโอกาสจาก National Research Center for Cultural Industries ให้เข้าชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ Dynamic Yunnan ซึ่งที่มณฑลยูนนาน ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงสุด เพราะ มีกว่า 25 ชาติพันธุ์”

 

 

ภาพ/ข่าว: COLA KKU

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »