ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” Art Create the World

มข.ดึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับผลงานวิจัยสู่เป้าหมายศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อ่าน 461 ครั้ง
12 ก.ค. 2562    Udomchai Supanavong

      วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” Art Create the World โดยมี  รศ. ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. เป็นประธาน มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันภาคีเครือข่าย 28 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
      ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดให้มีโครงการการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่งเสริมนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยมีการบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)  การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)  การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)แบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาทัศนศิลป์  กลุ่มสาขาการออกแบบ  กลุ่มสาขาดนตรีและการแสดง  กลุ่มสาขาวัฒนธรรม  กลุ่มนานาชาติ รวม 118 เรื่อง มีสถาบันที่มาเป็นเจ้าภาพร่วมจำนวน 28 สถาบัน
     ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยและส่งเสริมพัฒนาด้านหลักสูตรระหว่างกันอีกด้วย โดยหลังจากพิธีเปิดได้เสร็จสิ้งลงจึงได้มีการมอบโล่และของที่ระลึกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.ให้แก่ตัวแทนสถาบันและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นการต้อนรับ จากนั้นจึงเป็นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิธี และ วิถี ของการอนุรักษ์และพัฒนางานอุตสาหกรรมพื้นบ้าน สู่สากล” โดย คุณกรกต  อารมย์ดี ศิลปินรางวัล “ศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ ประจำปี 2561
   รศ. ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า โดยความหมายของศิลปะมันได้ทำหน้าที่ของการตอบสนองความรู้สึกของมนุษย์เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ให้มีความงามและความพึงพอใจ แต่มาถึงวันนี้ศิลปะต้องตอบคำถามว่ามันได้ยังประโยชน์ต่อการดำรงอยู่อย่างไรหรือมันได้นำมาสู่การใช้เพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์สังคมอย่างไร เราเริ่มพูดถึงการใช้ศิลปสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นจึงมีคำว่า Arts Economy และ Creative Economy การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของการเป็น ศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนำศิลปะมาขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจได้นั้น ต้องอาศัยพลังความร่วมมือของพี่น้องภาคีเครือข่ายที่มองเห็นร่วมกันถึงการใช้ผลงานศิลปะมาเพื่อการพัฒนา การจัดเวทีวิชาการเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และช่วยผลักดันให้นักวิชาการด้านศิลปกรรมได้เกิดแรงกระตุ้นในการทำผลงานที่มีคุณค่าออกมาสู่สังคมและแวดวงวิชาการให้มากขึ้น

 

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / ภาพ-ข่าว

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »