“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์

“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
อ่าน 359 ครั้ง
15 ก.ค. 2562    Apitchaya Sawasdee

           ดร. ชินเวช  สารสาส ประธานกองทุนจี เอฟ สร้างปัญญา และ คุณเกรียงไกร ไกรศิริวัฒน ประธานบริหาร บริษัทปลูกปัญญาไทย จำกัด  ร่วมกับ ดร. ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  และ รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการ “ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ยึดหลัก “ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้”

            โครงการฝึกอบรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า  1 เดือน  (ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ) โดยคณะวิทยากรจากสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบรรณารักษ์ดี  สื่อการเรียนรู้ดี และสิ่งแวดล้อมดี  ตามหลักการห้องสมุด 3 ดี   พัฒนาเยาวชนให้เป็นยุวบรรณารักษ์  และส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะความเป็นอัจฉริยะ ที่มีความฉลาดทางดิจิทัล ( Digital Intelligence) และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิต  การฝึกอบรมจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่น  โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนา และจะพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยไปจนครบถ้วนทั่วทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมให้กับเด็กและเยาวชน

            โครงการ “ ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” จัดอบรมรุ่นละ 2 วัน โดยในวันแรก เป็นการบรรยายในหัวข้อ การบริหารห้องสมุดโรงเรียน 3 ดี  และการจัดหาและการทำรายการหนังสือ สำหรับครูบรรณารักษ์  การบรรยายในหัวข้อ ยุวบรรณารักษ์ : คนสำคัญในห้องสมุดโรงเรียน และการนำชมห้องสมุดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์  ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่าน Library Tour สำหรับยุวบรรณารักษ์  และการฝึกอบรมในหัวข้อ  การจัดบริการให้ยืมและรับคืนหนังสือ  กิจกรรมเล่านิทานสานปัญญา  การสร้างจินตนาการสู่การอ่านผ่านกิจกรรมการพับ และสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนการสอน  ส่วนวันที่สอง เป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่องจากหนังสือ  การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด หนังสือทำมือสื่อรัก และการซ่อมหนังสือ โดยในตอนท้ายมีกิจกรรมระดมสมองและแบ่งปันแนวคิด สร้างไอเดียในการจัดห้องสมุด 3 ดี เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนระหว่างครูและนักเรียน  ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเยาวชน

            “ห้องสมุด” มีคุณค่าในการเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ โครงการฝึกอบรม “ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” จึงเป็นโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม  โดยความร่วมมือจาก บริษัทปลูกปัญญาไทย จำกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »