มข.และสพป.ขอนแก่น เขต1 จับมือพัฒนาทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด อีกจำนวน 42 โรงเรียน
อ่าน 359 ครั้ง
19 ก.ค. 2562    Piranut Aimthong

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  และ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวถึงที่มาและความสำคัญการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   ซึ่งมีคณบดีคณะต่าง ๆ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด บุคลากรสถาบันฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 42 โรงเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

            บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์   ปักโคทานัง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  นายปรีชา เครือวรรณ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการประเมินผล รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร ที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการและจัดฝึกอบรม  และ ดร.ศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดร.พงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ลงนามเป็นสักขีพยาน

               และต่อมาเวลา 15.00 น. เป็นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 42 โรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ ผู้อำนวยการโรงเรียนนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 42 ท่าน

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้

1. เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรม

5. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

               ด้วยความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน จะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมสำหรับส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การร่วมกันจัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนร่วมกัน การฝึกอบรมก่อนใช้และระหว่างใช้นวัตกรรม การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในโรงเรียน (โดยการทำงานร่วมกันระหว่างครูประจำการ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและติดตามนิเทศ)

 

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ ไกรรัฐ มันหาท้าว

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »