3 สถาบันการศึกษาร่วมจัดงานประชุมวิชาการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มข. และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบประจำปี 2562
อ่าน 187 ครั้ง
20 ก.ค. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2562  (National Conference on Architecture and Design 2019) โดยมี รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ในการประชุมวิชาการนี้มี คณาจารย์  นักวิชาการ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน 
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม  2562 

          ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบประจำปี 2562 ได้ดำเนินการจัดการสำหรับ 2 การประชุมพร้อมกัน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (6th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment - BTAC) ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562  ขอบเขตหัวข้อการประชุม พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับสถาปัตยกรรม และ พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเมือง  และ การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านการออกแบบ (Thailand Design and Research Conference - TDR-Con ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ขอบเขตหัวข้อการประชุม การออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ (Industrial and Creative design) อาทิ การออกแบบเรขศิลป์ สื่อ สิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย เซรามิค แฟชั่นและเครื่องประดับ สิ่งทอ การออกแบบตกแต่งภายใน เครื่องเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมกับการออกแบบ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  การวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการค้นคว้าทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ  นักออกแบบ นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

          โดยในช่วงแรก มีการบรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker) จํานวน 2 ท่าน  หัวข้อบรรยาย “Environmental Design Research and Study - Now and Future” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวข้อ Sustainable Design and Development”  โดย ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        ช่วงที่สอง เป็นการนำเสนอบทความ วิชาการด้านเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ประจําปี 2562 (6th Building Technology Alliance Conference on Energy ) และ การนำเสนอบทความประชุมวิชาการแห่งชาติด้านการออกแบบ ประจําปี 2562 (Thailand Design and Research Conference-TDR-Con) 2019  ทั้งนี้มีบทความที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ได้แก่  เรื่อง การควบคุมความงามบนเคลือบผลึก ของ คุณนันทนา  ทองดี และบทความ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าลายลูกแก้วย้อมมะเกลือกลุ่มแม่บ้านบ้านหม่อนไหมพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ ของ คุณลัทธพร  จันทองหลาง

       ช่วงสุดท้ายเวลา 16.00 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ และ
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในนิทรรศการมีการแสดงผลงานสร้างสรรค์จำนวน 14 ผลงาน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 ผลงาน เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. – 31 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 – 15.30 น.

ภาพ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »