มข. แจงปม นศ.เป็นลม กำชับมาตรการ คัดกรองก่อนลงซ้อมกีฬาระหว่างคณะ

มข. แจง นักศึกษามีโรคประจำตัวเป็นลม ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม จนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล ยืนยันไม่เกี่ยวกับการรับน้อง ย้ำดูแลนักศึกษาใกล้ชิด ชวนผู้ปกครองร่วมกันหมั่นสังเกตอาการโรคประจำตัวเด็ก
อ่าน 1,800 ครั้ง
7 ส.ค. 2562    Porntip Kumdee

        จากกรณีนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 มีอาการเป็นลมในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ถูกเผยแพร่ข่าวสารแก่สังคมสื่อสารออนไลน์  จนอาจสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครอง และสาธารณชน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สอบถามไปยัง รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งขออนุญาตชี้แจงดังนี้

  1.  เหตุการณ์ที่นักศึกษาเป็นลม และเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมกีฬาของคณะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2562  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับน้องใหม่แต่อย่างใด โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ จะส่งนักกีฬาน้องใหม่ของคณะเข้าร่วมการแข่งขัน มีการรับสมัคร และฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ ผู้ฝึกซ้อมกีฬาได้ดูแลนักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด และมีการสอบถามความพร้อมและโรคประจำตัวของนักศึกษาว่าจะสามารถฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาประเภทนั้น ๆ ได้หรือไม่ก่อนเริ่มฝึกซ้อม โดยนักศึกษาดังกล่าวไม่ได้แจ้งว่าตนเองมีโรคประจำตัว และยืนยันที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาร่วมกับนักศึกษาใหม่คนอื่น ๆ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เป็นลมดังกล่าว
  2. ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ไม่ได้นิ่งนอนใจ  เมื่อเกิดเหตุ  ได้โทรศัพท์เรียกรถฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพบว่านักศึกษามีโรคประจำตัว (โรคหัวใจ) จึงได้นำผู้ป่วยส่งต่อไปยังศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจอย่างใกล้ชิดและดีที่สุด โดยแพทย์เน้นย้ำว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องสังเกตอาการ และงดออกกำลังกายหรืออยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
  3. ในการฝึกซ้อมกีฬาของนักศึกษาใหม่ทางผู้บริหาร คณาจารย์ได้กำชับผู้ฝึกซ้อม ให้มีมาตรการคัดกรองนักศึกษาเพื่อเป็นนักกีฬา สอบถามโรคประจำตัว ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการเตรียมความรู้นักกีฬา และความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่เน้นย้ำกับผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาน้องใหม่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี รวมถึงปีนี้ด้วย โดยการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ นอกจากเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและทักษะทางกีฬาของนักศึกษาแล้วยังมุ่งความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ไม่มีเป้าประสงค์เพื่อการแข่งขันขับเคี่ยวเอาชนะ ฉะนั้นในการฝึกซ้อมจึงไม่จำเป็นต้องเข้มข้น และเน้นย้ำด้านความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลัก
  4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถานพยาบาลเบื้องต้น และสถานพยาบาลหลักให้บริการนักศึกษาในกรณีเจ็บป่วย และดูแลอย่างดีที่สุดหากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี มีสถานพยาบาลดูแลทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบด้วย

             1) ศูนย์สุขภาพนักศึกษา ตั้งอยู่หลังศูนย์อาหาร (Complex)เปิดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทย์ตรวจ)

             2) ศูนย์สุขภาพ 123 มข.  ตั้งอยู่หลังหอพัก 8 หลังเปิดวันราชการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทย์ตรวจ)

             3) ศูนย์สุขภาพสามเหลียม ตั้งอยู่ชุมชนสามเหลียม 1 หลังโรงพยาบาลกรุงเทพ-ขอนแก่น เปิ ดทุกวัน  วันราชการเปิดบริการเวลา 08.00-20.00 น.(มีแพทย์ตรวจ) วันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิ ดบริการเวลา 08.00 – 16.00 น.(ไม่มีแพทย์)

            4) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สถานพยาบาลหลัก เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยหลังเวลา 20.00  
                 น. ให้รับบริการทีห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โทร 1669 และ 043363714

  1. กรณีสิทธิการรักษา นักศึกษาทุกคนควรย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ปี  เพื่อการได้รับการดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม  เฉกเช่นเหตุกรณีฉุกเฉินดังกล่าวนี้ ที่นักศึกษาได้ย้ายสิทธิ์มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้วและได้รับการคุ้มครอบสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
  2. การย้ายสิทธิบัตรทองมาเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ติดต่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอย้ายสิทธิทีศูนย์สุขภาพนักศึกษา (หลังComplex) หรือศูนย์สุขภาพ 123 มข.(หลังหอ 8 หลัง)ในวันเวลาทีศูนย์สุขภาพเปิดทําการ (วันราชการเปิดบริการเวลา 08.00-20.00 น.)

 

หมายเหตุที่ 1 สอบถามข้อมูลการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 043 202 356  ต่อ  45553

หมายเหตุที่ 2 สอบถามข้อมูลการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์สุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลังคอมเพล็กซ์)โทรศัพท์ 043 – 203454 โทรศัพท์ภายใน 44894-5  

หมายเหตุที่ 3  อ่านสิทธิ์การรักษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ที่เอกสารแนบ

 

 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »