COLA KKU กระตุ้นจิตสำนึกระลึกถึงบูรพคณาจารย์ จัด“พิธีไหว้ครู”ประจำปี62

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU กระตุ้นจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562
อ่าน 154 ครั้ง
15 ส.ค. 2562    Paporn Ruenwichar

COLA KKU กระตุ้นจิตสำนึกระลึกถึงบูรพคณาจารย์ จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปี 62

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU กระตุ้นจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา และการที่ศิษย์ไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และด้วยความสำคัญดังกล่าว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ โดยมี รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และที่ปรึกษาคณบดีด้านการวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย แขกผู้เกียรติ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำของวิทยาลัยฯ อันประกอบด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ณรงค์เดช มหาศิริกุล อาจารย์ประจำ อ.ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.กิตติพิชช์ ชัยมนตรีธนศิลป์ อาจารย์ประจำ รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท อาจารย์ประจำ ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  อ.ดร.วิษณุ สุมิตสวรรค์ อาจารย์ประจำ ดร.กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ อาจารย์ประจำ และ อ.ดร.พุดทะกันยา นันทะราช อาจารย์ประจำ ซึ่งให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ภายในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย การนำผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำขึ้นสู่เวที โดยขบวนธง มข.และ COLA KKU การกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม พิธีเจิมหนังสือ พิธีไหว้ครู พิธีมอบใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด ปี 2561 รางวัลนักกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561  และ รางวัลช่วยงานห้องสมุด 

ด้าน รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และที่ปรึกษาคณบดีด้านการวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยเกริ่นถึง คำว่า คุรุ ซึ่งหมายถึง ครู หรือ อาจารย์ ถ้าแยกศัพท์ออกมาแล้ว จะมีสองคำ คือ คำว่า คุ ซึ่งแปลว่า แสงสว่าง (เป็นผู้ชี้ทางแสงสว่าง) และคำว่า รุ แปลว่า ความมืดมน (เป็นผู้ขจัดความเขลาที่มืดมน) ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู มาจากปรัชญาความเชื่อในความสำคัญของการเข้าถึงความรู้ โดยมี คุรุ หรือ อาจารย์เป็นผู้ชักนำไปสู่จุดสูงสุด และในความหมายเชิงอุปมา หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในสถานะที่เชื่อถือได้ เนื่องมาจากความรู้ และความชำนาญ ที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ก่อนที่จะนำเข้าสู่ การนำเอาสัญลักษณ์มาสื่อ เพื่อให้นักศึกษา เป็น คนดี คนเก่ง ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคน โดยได้เล่าถึงการแสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่ในเชิงสัญลักษณ์ ผ่านดอกไม้ทั้ง 4 ชนิด คือ “หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม” ว่านักศึกษา พร้อมจะเป็นลูกศิษย์ที่ดี ยึดมั่นในการเรียนรู้รับใช้สังคม ผ่านดอกไม้ที่เอาไปไหว้คุณครู ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายทีดีทั้งนั้น  อาทิ หญ้าแพรก หมายถึง ความอดทน ข้าวตอก หมายถึง ระเบียบวินัย ดอกมะเขือ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ดอกเข็ม หมายถึง สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม ยิ่งไปกว่า รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ยังได้ปิดท้ายด้วยว่า อยากให้นักศึกษาเรียนรู้แบบ two way คือนักศึกษาต้องคิดต่อ นำไปแก้ปัญหา เพื่อเรียนรู้ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ พร้อมไม่อวดว่าตนเป็นผู้รู้ ต้องนอบน้อมถ่อมตน เพราะยิ่งทำให้ตนดูมีความรู้ อดทนไม่ย่อท้อ และออกไปเป็นพลเมืองที่ดี และปิดท้ายด้วยการ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่จะนำเอาวิชาความรู้ไปพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สืบไป”

สำหรับ พิธีไหว้ครูนี้ ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งซึ่งแสดงว่านักศึกษาทั้งหลายพร้อมที่จะเข้ามารับการศึกษาภายใต้การอบรมสั่งสอน ดูแล และเอาใจใส่ของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯแห่งนี้ จึงได้มามอบตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมจะรับการสั่งสอนอบรมดั่งคำปฏิญาณของนักศึกษาที่ได้กล่าวในพิธี ซึ่งถือเป็นคำมั่นสัญญาที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไป และการที่นักศึกษาได้เปล่งวาจากล่าวคำสัตย์ปฏิญาณด้วยใจอันบริสุทธิ์ออกมานั้น คณาจารย์ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ ต่างก็รู้สึกยินดีและปราบปลื้มใจ และนับแต่นี้ไปความสัมพันธ์ระหว่าง ครูและศิษย์ของเราจะมีอยู่ชั่วนิรันดร์ มิได้มีความหมายว่าจะเป็นครูและเป็นลูกศิษย์เฉพาะวันนี้ และมิได้หมายความว่าจบไปแล้วจะไม่เป็นศิษย์เป็นครูกันอีกต่อไป เพราะความเป็นครูและศิษย์เป็นความผูกพันที่มีต่อกันตลอดชีวิต และสิ่งเหล่านี้จะผูกพันเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในชีวิตของนักศึกษาทั้งหลายในวันข้างหน้า

ทั้งนี้ในวันดังกล่าวนั้น ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่วิทยาลัยฯ ได้เปิดบ้าน ให้ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และเครือข่ายลูกศิษย์ของวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ได้นำพวงมาลัยดอกไม้เข้าไหว้ขอพรจากอาจารย์ผู้สอนด้วย โดยในวันดังกล่าวนั้นเริ่มต้นด้วย รศ. ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี นำพวงมาลัยดอกไม้เข้าไหว้ขอพร รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และที่ปรึกษาคณบดีด้านการวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ เพื่อระลึกถึงบุญคุณครู อาจารย์ ผู้มีคุณูปการอันสูงยิ่งต่อวิทยาลัยฯ และต่อตนเอง และถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ในวันไหว้ครูด้วย ตามต่อด้วย นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ที่ได้นำมาลัยมะลิ เข้าไหว้ รศ. ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี อ.กิตติพิชช์ ชัยมนตรีธนศิลป์ อาจารย์ประจำ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี เช่นกัน ทั้งนี้ รศ. ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยฯ ยังได้กล่าวทักทายและให้พรแก่ ลูกศิษย์และบุคลากร พร้อมฝากข้อคิดด้วยว่า "ศิษย์ต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมนั่นคือสิ่งที่ครูต้องการ"

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ภาภรณ์ เรืองวิชา

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »