สำนักหอสมุด มข.ต้นแบบการพัฒนาผ่านกระบวนการ Knowledge Management

จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 “Customer Experience” (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า
อ่าน 469 ครั้ง
16 ส.ค. 2562    Udomchai Supanavong

        วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน KKU Library Share and Learn 2019 “Customer Experience” (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า โดยมี รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน
        ผศ. ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก สำนักหอสมุดจึงต้องพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ (Smart Library) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เปิดพื้นที่เพื่อเอื้ออำนวยให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) นอกจากนี้ยังต้องการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวัฒนธรรมการบริการอย่างสร้างสรรค์ (Embracing Innovative Services Culture) ดังนั้น จึงได้นำกลไก “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM)  มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างสรรนวัตกรรมบริการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรม  KKU Library Share and Learn 2019 ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ ““Customer Experience” (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าขึ้นในครั้งนี้
       KKU Library Share and Learn 2019 “Customer Experience” (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ การจัดการความรู้ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมบริการที่ดี ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสของการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดและเพื่อผลักดันและส่งเสริมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมหลักๆ 2กิจกรรม คือ การจัดงาน Share & Learn เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย  งานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผู้ใช้ การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม  และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “GSB Knowledge Sharing for Customer Experience” โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 32 ผลงานประกอบด้วย สำนักหอสมุด 20 ผลงานห้องสมุดคณะ 4 ผลงาน  สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 2 ผลงาน  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  2 ผลงาน  กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 1 ผลงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ผลงาน  เครือข่ายโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 1 ผลงาน และหอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ กว.6/2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 1 ผลงาน
     สำหรับการเสนอผลงานเป็นการส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน และในวันงานยังมีหารนำเสนอผลงานบนเวทีต่อผู้มาร่วมชมกิจกรรม ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล  โดยรางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท   รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน1,000 บาท  และ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote 1 รางวัลๆ ละ 500 บาท
      รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า “ขอชื่นชม ผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกส่วนรวม ทั้งเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญและเป็นแบบอย่างขององค์กรที่นำเครื่องมือ“การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สิบแล้ว เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสแสดงผลงานอันเกิดจากการทำงาน ซึ่งได้พัฒนากระบวนการ และขั้นตอนจนเกิดผลดีในการปฏิบัติงานประจำของตนเอง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมยกย่องความวิริยะในการทำงานเพื่อองค์กร และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ตามแนวทางของการจัดการความรู้ และยังได้ขยายการรับผลงานไปยังคณะหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี”   
    สำหรับผลการตัดสินผลงาน KKUL Share & Learn 2019 มีดังนี้

•รางวัลชนะเลิศ ผลงาน เซ็นเซอร์อัจฉริยะวัดระดับหนังสือ โดย นายภานุวัตร อุทัยบาล นายธนะโชติ เทศเจริญ นายคมสัน สายัณห์ นายมนุเชษฐ์ แก้วคำใส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เงินรางวัล 3,000 บาท 
•รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ผลงาน My 45 minutes : ระบบจองก่อนลุกจากโต๊ะนั่งอ่าน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายธีรยุทธ บาลชน, นางมุกดา ดวงพิมพ์, นางยุพา ดวงพิมพ์ และนางสาวสุวรรณา ปรีบุญพูล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เงินรางวัล 2,000 บาท 
•รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ผลงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย นายเฉลิมพล แสงแก้ว กองการกีฬา และนายภาสพันธ์ จิโนทา กองบริหารงานกลาง กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี เงินรางวัล 1,000 บาท 
•รางวัลชมเชย
-หมวดการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผลงาน นวัตกรรมอัจฉริยะต้องสร้าง โดย ทีม MAKER SPACE สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เงินรางวัล  500  บาท
-หมวดการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้า  ผลงาน ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เงินรางวัล  500  บาท
-หมวดการบริหารองค์กร การจัดการความรู้  ผลงาน การบริหารจัดการ: สำนักงานไร้กระดาษ โดย นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง  เงินรางวัล  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   500  บาท

•รางวัล Popular Vote  ผลงาน เซ็นเซอร์อัจฉริยะวัดระดับหนังสือ โดย นายภานุวัตร อุทัยบาล นายธนะโชติ เทศเจริญ นายคมสัน สายัณห์ นายมนุเชษฐ์ แก้วคำใส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เงินรางวัล 500  บาท             
     
อุดมชัย สุพรรณวงศ์ : ภาพ/ข่าว
นิติยา ชุมอภัย  อัคริมา สุ่มมาตย์  : ข้อมูลเผยแพร่
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »