เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่คณะวิทย์ฯ มข. งานจัด 18-20 ส.ค.นี้

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เปิดบ้านครั้งใหญ่ต้อนรับนักเรียน-ครู ทั่วภาคอีสาน ด้วยงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดจัดงานระหว่าง 18-20 ส.ค.นี้ ปีนี้มีนักเรียนร่วมกิจกรรม 1,300 คน จาก 120 โรงเรียน
อ่าน 395 ครั้ง
18 ส.ค. 2562    Suchartt Dhepphuhkieo

วันนี้ (18 สิงหาคม 2562)  เวลา 07.00-09.15 น. นายปานทอง  สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ   หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ    เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาติ     โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ คณะหน่วยงาน ตลอดจนองค์กร สถาบันต่างๆ  ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมถวายพานพุ่มในปีนี้ เป็นจำนวนมาก
             

จากนั้นเวลา 09.45 - 10.30 น. ได้มีพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ   ณ ห้อง 8103  อาคาร SC .08     เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  ขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงาน  ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ไทย    โดยในพิธีเปิดงานฯ  มี  รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน      ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน   ในพิธีเปิดมีผู้บริหารคณะหน่วยงาน และองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  นักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบัน   ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าชมงานปีนี้กันเนืองแน่น   ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสิ้น 1300 คน จากจำนวน 120 โรงเรียน  

 

รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า     "กิจกรรมหนึ่งที่น่าปลื้มปิติยิ่งคือ การถือปฏิบัติด้วยการระลึกถึงพระเดชานุภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย     นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9   ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย  และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย   และได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วย   ซึ่งผลพลอยได้ที่สำคัญในการจัดงานในครั้งนี้   จะเป็นหนทางที่จะชักนำให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป  เกิดแรงบันดาลใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งนับได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้    มีคุณประโยชน์เกินแก่การประมาณเป็นอย่างยิ่ง”
                

ด้าน ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า  " งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช  2562   โดยคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่  18 - 20  สิงหาคม  2562  รวมเป็นเวลา 3 วัน  ภายใต้หัวข้อหลัก “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  ภายใต้หัวข้อย่อย  “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วย

1.   เพื่อเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

2.  เพื่อเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

4.  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมของไทย

5.  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป  มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น  และรู้จักนำวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญหลายอย่าง   ได้แก่

- พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

- นิทรรศการทางวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์   และหน่วยงานภายนอก

นอกจากนี้  ยังมีการบรรยายในหัวข้อ    Science & ART with DEEP Learning Technology”  โดย รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมจัดกิจกรรมสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา  ตามลำดับ


นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย    ทั้งนี้   มีโรงเรียนต่าง ๆ      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน   รวมกว่า 1300  คน   จำนวน  120 โรงเรียน   ที่สำคัญ ในการจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ   รวม 3 หน่วยงาน คือ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. กล่าวโดยสรุป

 

ภาพและข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »