COLAร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย มข.

บุคลากร COLA KKU ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มข.” เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพิ่มทักษะการทำงาน
อ่าน 109 ครั้ง
19 ส.ค. 2562    Jitludda Santa

            วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย โดยได้สนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัย นางสุภาวดี  แก้วคำแสน บุคลากรฝ่ายวิจัย ให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จัดโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในการทำหน้าที่ประสานและสนับสนุนกองบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง  ทองนำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดและชี้แจงโครงการสัมมนาฯ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อ กำหนดระบบ กระบวนการ กลไก และแผนงานโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนการวิจัยในระดับผู้ปฏิบัติการของเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นำองค์ความรู้มาสู่งานประจำ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายสนันบสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในโครงการ มีกิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดีและสรุปผลกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายเป็นการนำเสนอผลกลุ่มย่อยและรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมทั้ง 3 กลุ่ม 

            การสัมนาเครือข่ายบุคลากรผู้ประสานงานด้านการวิจัยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมนาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมสันทนาการที่วิทยากรได้จัดขึ้น และได้นำเอาความรู้จากวิทยากรมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พร้อมกับการระดมสมองในการวางแนวทางพัฒนาบริหารจัดการงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

 

ภาพ  สุภาวดี  แก้วคำแสน

ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา

 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »