COLAจัดหลักสูตรอบรมแก่นักวิชาการ สปป.ลาว โดยการสนับสนุนจากWorld Bank

COLA KKU จัดหลักสูตรอบรมแก่นักวิชาการ สปป.ลาว โดยการสนับสนุนจาก World Bank
อ่าน 247 ครั้ง
2 ก.ย. 2562    Jitludda Santa

           วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของภูมิภาคอาเซียน ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่นักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้านขึ้นในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย จาก Faculty of Social Sciences, National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 15 คน นำโดย Associate Professor Dr. Dexanourath Seneduangdeth คณบดี Faculty of Social Sciences, NOUL เขาร่วมการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Social Impact and Relocation Management of Hydropower Project for Administrators and Faculty Members of the Faculty of Social Sciences, National University of Laos, Lao PDR. September 28, 2019 สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโดย ธนาคารโลก (World Bank) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า โดยเฉพาะในประเด็นการจัดสรรเยียวยาและจัดการการโยกย้ายชุมชนและที่ทำกินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเลือกเอาพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดอบรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางวิชาการกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมที่สองเป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนและการจัดการเขื่อน ส่วนกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ในช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมการอบรมได้ประชุมระดมสมองสะท้อนผลการเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอทางนโยบายที่จะไปสู่การกำหนดและปฏิบัติจริงในอนาคตต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม

 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »