สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ําใต้ดิน จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ําใต้ดิน จัดประชุมโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาลฯไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่อง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอข้อคิดเห็น
อ่าน 286 ครั้ง
11 ก.ย. 2562    Wadchara Noichompoo

          สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ําใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ ผศ.ดร.โพยม  สราภิรมย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน ได้จัดให้มีการจัดประชุมโครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปยังองค์กรจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 เพื่อนําเสนอแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล กฎระเบียบ ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะน้ําบาดาล การจัดเก็บค่าใช้น้ําบาดาลในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ผู้ใช้น้ํา และเอกชน จํานวน 115 คน  ณ ห้องประชุมหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา 

          จากนั้นได้มีการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการจัดการน้ําบาดาล แบบ รัฐ-ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้านน้ําของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําบาดาล” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้น้ําบาดาลรับทราบและมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นใน การศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปยังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนําร่อง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันอภิปราย  และมีการเสนอแนะปัญหา ในการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจอย่างกว้างขวาง

          นับว่าจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการครั้งที่ 1 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กร จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้  เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง  และได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเป็นเป็นจำนวนมาก

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ  :   สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »