มข. ปั้นนักวิจัยสถาบัน ดันสายสนับสนุนผลิตผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปั้นนักวิจัยสถาบัน ผลักดันให้สายสนับสนุนทำผลงานวิชาการ หวังสร้างคลังความรู้ต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กร
อ่าน 468 ครั้ง
13 ก.ย. 2562    Boripat Tasee

                เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2  กองบริหารงานวิจัย ได้ติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการนักวิจัยสถาบัน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
”การเขียนบทความวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 
ที่ โรงแรมเชียงคานรีเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เชียงคาน จังหวัดเลย  ซึ่งนักวิจัยสถาบันต้องเขียนบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันฉบับออนไลน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ปณิธาน   พีรพัฒนา ประธานโครงการวิจัยสถาบัน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์  รศ.ดร.วิลาวรรณ  พันธุ์พฤกษ์  ผศ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย               นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โครงการนี้มีนักวิจัยสถาบันเข้าร่วม 23 คน 

                รศ.ดร.ปณิธาน   พีรพัฒนา ประธานโครงการวิจัยสถาบัน กล่าวว่า  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำวิจัยสถาบัน ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่ตัวเองได้รับทุนวิจัยสถาบัน มีทั้งกลุ่มพัฒนางาน R2R (Routine to Research) และ ผลงานวิจัยสถาบัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยในการพิจารณาร่างบทความวิจัยที่นักวิจัยได้เขียนขึ้น  มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผลงานที่มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมที่จะตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ นั้นคือวารสารวิจัยวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับออนไลน์ ซึ่งจะเผยแพร่ประมาณเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 นี้

                สำหรับนักวิจัยสถาบันที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถนำบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ไปต่อยอดทำประโยชน์ทั้งต่อตนเองและพัฒนางาน เพื่อการยื่นผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เช่น ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ ในอนาคตได้ โครงการวิจัยสถาบันเราได้ดำเนินการมาหลายปี การติดตามการเขียนผลงานในครั้งนี้เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด และจะมีการจัดเวทีนำเสนอผลงานอีกครั้ง ที่สำคัญผลงานวิจัยสถาบันถือเป็นคลังความรู้อย่างดีขององค์กร ที่ทำให้มหาวิทยาลัยรับรู้ปัญหาในด้านต่างๆ ในการทำงานอย่างแท้จริงจากคนทำงานหน้างาน และนำไปสู่การเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องต่อไป


ข่าวโดย ชุตินันท์  พันธ์จรุง
ภาพข่าว โดย กองบริหารงานวิจัย

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »