อาจารย์วิศวฯบรรยายเรื่องวิกฤตการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

อาจารย์วิศวฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิกฤตการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย”
อ่าน 193 ครั้ง
17 ก.ย. 2562    Jarunee Nuanboonma

      รองศาสตรจารย์ ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “วิกฤตการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย” ในงานประชุมทางวิชาการเรื่อง “ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ ถอดบทเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแนวทางและมาตรการที่จะใช้แก้ไขและบรรเทาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ นำไปปรับใช้กับงานด้านความปลอดภัยทางถนนในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
     ในการประชุมนี้ได้จัดขึ้นจากความร่วมมือของ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมด้านความปลอดภัยทางถนน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจทางหลวง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) และสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
        
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »