COLA ร่วมประชุมสภาพัฒฯ(สศช.) พัฒนาพื้นที่ไทย:เชื่อมไทยก้าวไกลเชื่อมโลก

COLA KKU ร่วมประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หัวข้อ "พัฒนาพื้นที่ไทย: เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”
อ่าน 290 ครั้ง
19 ก.ย. 2562    Jitludda Santa

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำโดย อาจารย์สุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี พร้อมด้วย ดร.พัฒนพงศ์  โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2562 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อ "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานสมาชิกวุฒิสภา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 คน เข้าร่วมการประชุม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2562 เรื่อง "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สำคัญระดับพื้นที่ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ของสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระดับพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนและหน่วยงานรับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประเด็นการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเสวนาเรื่อง "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และเลขาธิการ สศช. ดำเนินรายการโดย นายจิรัฐิติ ขันติพะโล ผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

นอกจากนี้ มีการระดมความเห็นในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ภาคและพื้นที่ : ขับเคลื่อนประเทศด้วยความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง, กลุ่มที่ 2 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) : เชื่อมไทย เชื่อมโลก, กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน : เชื่อมโยงโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี, กลุ่มที่ 4 เมืองน่าอยู่ : แข่งขันได้ สังคมยั่งยืน และกลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ : ความร่วมมือทุกภาคส่วนและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Governance)

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นผู้อภิปรายร่วมในการประชุมย่อยกลุ่มที่ 4 เมืองน่าอยู่ : แข่งขันได้ สังคมยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อย นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้นำเสนอ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้อภิปราย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงภาพรวมและความเป็นมาการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City ทั้ง 7 สมาร์ท ได้แก่ 1.Smart People 2.Smart Living 3.Smart Education 4.Smart Environment 5.Smart Economy 6.Smart Mobility และ 7.Smart Governance โดย Smart Mobility City โครงการก่อสร้างขนส่งมวลชนระบบรางเบา (สายเหนือ-ใต้ สำราญ-ท่าพระ) เป็นโครงการขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณสูง มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ และเป็นโครงการที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ที่ต้องอาศัยการผนึกกำลัง ร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ช่วยกันผลักดัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาเรื่องรถ BRT แต่เนื่องจากหลายๆ ปัจจัย ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ปรึกษากับภาคเอกชน เปลี่ยนเป็นการทำเป็นระบบราง เพราะสามารถตอบโจทย์หลายๆ ด้าน เช่น สามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ ระดมทุนจากประชาชนที่สนใจมาร่วมทุนได้จนกลายเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT ความร่วมมือกันของทั้ง 5 เทศบาลร่วมกับหน่วยงานเอกชนในจังหวัดจับมือจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง ภายใต้ชื่อ บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ผลการศึกษาจากงบของ สนข.ที่ให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นประชารัฐครบทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งสถาบันภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักธุรกิจ พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ และในวันนี้โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟฟ้าเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการใช้รถไฟฟ้ารางเบาในการขับเคลื่อนเมือง ซึ่งมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาจราจร เพราะการดำเนินการนำร่องรถไฟฟ้าสายแรกเพียงสายเดียวยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครบเบ็ดเสร็จ แต่ในอนาคตเมื่อสามารถทำครบตามผลการศึกษาทั้ง 5 สาย เป้าหมายที่ตามมาคือ การผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้เอง ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้พี่น้องชาวขอนแก่นและชาวอีสานมีงานทำ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระบบราง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( มทร.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำหลักสูตรระบบรางและมีการทำห้อง LABเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบรางอย่างแท้จริง ได้เรียนจากของจริง โดยซึ่งได้รับบริจาค TRAMมือสอง จากเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง มทร. จะเป็นผู้ศึกษาออกแบบหลักสูตร เมื่อศึกษาแล้วเสร็จจะเปิดรับฟังความคิดเห็น เปิดเวทีประชาพิจารณ์ให้พี่น้องประชาชน หากเห็นชอบก็จะดำเนินการบริเวณรอบบึงแก่นนคร เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งจะส่งผลทางด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ลูกหลานชาวขอนแก่นเรียนที่ขอนแก่น ทำงานที่ขอนแก่น มีการสร้างงานที่ขอนแก่น และก่อให้เกิดรายได้ GDP ในจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นกรณีของการทำโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจึงเป็นมากกว่ารถไฟฟ้า แต่จะเป็นโครงการเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในทุกมิติ ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข้อมูลข่าว/ภาพ: ดร.พัฒนพงศ์  โตภาคงาม/เทศบาลนครขอนแก่น

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »