“PR.อย่างไรให้โดนใจผู้รับ”

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน หนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ชาว PR.มข.ใช้ Social Media ในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ เชื่อ...ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ย่อมสร้างแบรนด์ให้ดัง เป็นที่จดจำ
อ่าน 112 ครั้ง
20 ก.ย. 2562    Wadchara Noichompoo

          ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยกลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้  จัดการอบรม ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คน ในหัวข้อ “PR.อย่างไรให้โดนใจผู้รับ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณทศพร โขมพัตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7

          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน  ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ยุคดิจิทัล (Digital native) ส่งผลให้เด็กยุคนี้มีวิธีการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนไปเป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personal life learning) ที่เป็นการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของตนเอง มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ดังนั้น จึงต้องไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วย  ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน และกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น   ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยีของทุกสายงาน  จึงได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำ Social Media มาใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนให้เกิดการสร้าง Content เพื่อการประชาสัมพันธ์  และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

          การอบรมมีทั้งการบรรยายทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ  มีการบรรยายในหัวข้อ  “จัดทำคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย”  และการฝึกภาคปฏิบัติ หรือการ Workshop การจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ โดยคุณทศพร โขมพัตร  วิทยากร  ซึ่งในภาคบ่าย  ได้มีการฝึกภาคปฏิบัติ Workshop การจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ  ที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจได้ง่ายเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »