COLA KKUเจรจาความมือด้าน Digital Governance กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

ผู้บริหาร COLA KKU เจรจาความมือด้าน Digital Governance กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน
อ่าน 209 ครั้ง
21 ก.ย. 2562    Jitludda Santa

ผู้บริหาร COLA KKU เจรจาความมือด้าน Digital Governance กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

          ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาวิทยาลัยด้านวิจัยและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ อ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.วิมลศิริ แสงกรด อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเจรจาความร่วมมือต่างประเทศกับ College of Public Administration (CPA), Hauzhong University of Science and Technology (HUST) และ School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law เมือง Wuhan มณฑล Hupei สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ วิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาหลักสูตรระหว่างกันในระดับต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของหลักสูตร Degree หรือ Non-Degree เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับความเป็นสากลและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

          โดยก่อนเริ่มการประชุมเจรจาความร่วมมือ CPA ได้นำคณะผู้บริหารของ COLA เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเมืองและผังเมืองของเมือง Wuhan ที่ Wuhan Citizens Home โดยนิทรรศการได้จัดแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจัดการเมืองและผังเมืองรวมของเมือง Wuhan ที่ช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ              มีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์และแบ่ง Zoning ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจุดแข็งของเมือง Wuhan คือเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสายสำคัญของจีนไหลผ่านคือ แม่น้ำแยงซีเจียง และ แม่น้ำฮั่น เหมาะสมและสะดวกในการค้าขายและคมนาคมขนส่ง นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมของภาคกลางของจีนอีกด้วย อีกภารกิจหนึ่งของ Wuhan Citizens Home คือการเป็นศูนย์ให้บริการประชาชน โดยทีม COLA ได้เยี่ยมชมและเรียนรู้การให้บริการ e-Government Services ตลอด 24 ชั่วโมง ของเมือง Wuhan ซึ่งการให้บริการของรัฐหลายอย่าง ประชาชนสามารถทำออนไลน์ได้ที่บ้านหรือที่สะดวก แต่ภาครัฐยังจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกไว้รับบริการจากเครื่องที่จัดให้ที่สำนักงานบริการประชาชนที่เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเคาท์เตอร์บริการที่แต่ก่อนมีเจ้าหน้าที่บริการแต่ตอนนี้มีเพียงคอมพิวเตอร์มาตั้งแทนเจ้าหน้าที่ แม้ประชาชนจะต้องมาใช้บริการ e-self services บางอย่างที่สำนักงานบริการประชาชนแล้ว แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนคุ้นเคยและฝึกใช้ซึ่งอนาคต การให้บริการมีแนวโน้มจะเป็น Digital เต็มรูปแบบ การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลมีตั้งแต่ การจ่ายค่าปรับตำรวจจราจร จ่ายภาษี ลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ขอเอกสารทางราชการ ต่อทะเบียนรถ และอื่น ๆ อีกมากมาย บทเรียนที่ได้จากที่นี่จะนำไปสู่การนำไปพัฒนาหลักสูตร Digital Governance ที่ COLA-KKU และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่

          หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร COLA-KKU ได้ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรองอธิการบดี คณบดี และคณะผู้บริหาร College of Public Administration (CPA), Hauzhong University of Science and Technology (HUST) ผลจากการประชุมทั้งสองหน่วยงานตกลงจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบันที่เป็นรูปธรรม ดังนี้คือ

1) การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร Dual Degree Program ด้าน Public Administration ในระดับปริญญาตรีแบบ (1+2+1)

2) การจัดหลักสูตรระยะสั้นแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันโดยเดือนตุลาคม 2562 นี้ HUST จะส่งนักศึกษาจำนวนประมาณ 30 คน มาแลกเปลี่ยนที่ COLA ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และ

3) ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันแลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์

นอกจากนั้นทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาร่างข้อตกลง MOU ซึ่งจะมีการลงนามในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ ผลพวงประการหนึ่งที่ทั้งสองสถาบันได้เริ่มปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงแล้วคือ การที่ HUST เป็น Home Institution ที่สนับสนุนทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน 3 ทุนให้แก่ นักศึกษา COLA มาศึกษา ปริญญาโท ด้าน e-Government จำนวน 2 คน และ International Trade จำนวน 1 คน เป็นรุ่นแรก ซึ่งทั้ง 3 คนเดินทางมาศึกษาแล้วในภาคการศึกษานี้และคาดว่าจะมีรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต สำหรับ HUST เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นแนวหน้าของจีนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ จะเห็นได้จากผลงานของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ผู้ให้กำเนิดแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ WeChat และ CEO ของบริษัท Huawei เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วย

          ในภาคบ่ายวันเดียวกันคณะผู้บริหาร COLA ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณบดีและคณะผู้บริหารของ School of Public Administration , Zhongnan University of Economics and Law เมือง Wuhan มณฑล Hubei สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1) ในเดือนตุลาคมนี้ Zhongnan University of Economics and Law จะส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 5 คน มาทำวิจัยที่ COLA เป็นเวลา 3 เดือน

2) ทั้งสองสถาบันกำลังพัฒนา MOU เพื่อลงนามอย่างเป็นทางการในเร็ววันโดยเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนการทำวิจัยของนักศึกษาทุกระดับปีการศึกษาละ 5 คน โดยทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นสร้าง Platform ความร่วมมืออย่างง่ายก่อนเพื่อให้ข้อตกลงต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและขยายตัวพัฒนาไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว อ.ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »