สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน จัดกิจกรรมมุ่งพัฒนาสมรรถนะนักเรียน-นักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 600 ครั้ง
7 ต.ค. 2562    Piranut Aimthong

          สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  โดยโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

          โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกในฐานะพี่เลี้ยงค่ายได้ทำงานร่วมกันในเชิงเครือข่ายภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ โดยออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย ได้ทำงานร่วมกันในเชิงสังคม และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยเป็นการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการร่วมมือกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้สัมผัสกับคณิตศาสตร์ในแง่มุมอื่น ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ฝึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่น ๆ เช่น การสร้างความรู้สึกเป็นทีมจากกีฬากระโดดเชือกสามัคคี  การฝึกความมีระเบียบวินัยจากการปฏิบัติตนตามกฎค่าย การสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกการทำงานร่วมกับโรงเรียนและคณะครูในการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ

          กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 34 โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถาบันฯ คณะครูจากโรงเรียนในโครงการฯ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย และนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1-4 รวมจำนวน 437 ท่าน

 

 

ข่าว   พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ  สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »