COLA ร่วมกับ ทต.บ้านแฮด จัดชุมชนต้นแบบเป็นห้องปฏิบัติการชุมชนให้ นศ.

COLA KKU ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น จัดพื้นที่ชุมชนต้นแบบเป็นห้องปฏิบัติการชุมชนให้กับนักศึกษา ในรายวิชา CL301401 ทฤษฎีการจัดการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมนโยบายบูรณาการระหว่างรายวิชากับชุมชน
อ่าน 210 ครั้ง
17 ต.ค. 2562    Jitludda Santa

           วันที่ 15 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแฮด จัดพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการคลัง สาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 161 คน ซึ่งเรียนในรายวิชา CL301401 ทฤษฎีการจัดการปกครองท้องถิ่น ของ รศ. ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าศึกษาเรียนรู้เทศบาลตำบลบ้านแฮด จากบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานจริงนอกเหนือจากการเรียนรู้จากทฤษฎีที่นักศึกษาได้รับในชั้นเรียน รวมถึงการบูรณาการการลงพื้นที่ร่วมกันของรายวิชาต่าง ๆ
           ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรฯ ด้านกู้ชีพกู้ภัย ทต.บ้านแฮด บ้านแฮด และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน พร้อมทั้งการเข้าเรียนรู้ศึกษาดูงาน บ้านโนนกล้วยหอม ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการขยะแบบครบวงจรที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี อีกทั้งยังได้รับรางวัล ‘Zero Waste’ รางวัลที่มอบให้กับชุมชนที่สามารถกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บ้านโนนกล้วยหอม มีวิธีการกำจัดขยะครัวเรือนง่าย ๆ เริ่มจากการแยกขยะพลาสติก ขวดแก้ว และโลหะอลูมิเนียม เพื่อเปลี่ยนขยะเหล่านี้ ให้เป็นรายได้แก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังมีการทำขยะอินทรีย์จากเศษผักและผลไม้ ให้กลายสภาพเป็นน้ำหมักชีวภาพ รดพืชผักสวนครัวและผลไม้ให้งอกงาม เพื่อให้ชาวบ้านนำไปขายสร้างรายได้ และสร้างสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษได้อีกด้วย

 

ข้อมูล      อำนาจ  โอกระโทก

ภาพ/ข่าว  จิตรลัดดา แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »