COLA เสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ อัพเกรดนักศึกษา ยุค Thailand 4.0

COLA จับมือ สำนักหอสมุด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ(Information Literacy) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 220 ครั้ง
17 ต.ค. 2562    Jitludda Santa

            วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA KKU) ในความดูแลของ นางธณัชพร ยะปะตัง ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ (Information Literacy) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อ "ทักษะการรู้สารสนเทศ" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานบรรณารักษ์ในการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้

            โดยในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้รับความร่วมมือจากทีมงานบรรณารักษ์ จากสำนักหอสมุด  คือ นางสาวกุลณสร อ้วนไตร และนางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ ให้ความรู้ในหลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ หัวข้อ 1. การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin (Student) และ 2. การจัดเก็บผลการสืบค้นและการสร้างรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero  

            และในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้รับความร่วมมือจากทีมงานบรรณารักษ์ จากสำนักหอสมุด  คือ นายศุภชัย อนวัชพงศ์ และ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ  ห้ความรู้ในหลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ หัวข้อ การสืบค้นงานวิจัย ผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ  Smart Services for all , Web OPAC

 

ภาพ/ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »