HR KKU Report Day 2019 : HKR Day 2019

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมรายงานผลความสำเร็จ เพื่อความพร้อมก้าวสู่การพัฒนางานด้านบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดียิ่งขึ้น
อ่าน 303 ครั้ง
18 ต.ค. 2562    Udomchai Supanavong

     วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด โครงการรายงานผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (HR KKU Report Day 2019 : HKR Day 2019)” ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮลเทล จ.ขอนแก่น โดยมี ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน
      ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำกับดูแลนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า โครงการรายงานผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (HR KKU Report Day 2019 : HKR Day 2019)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2562 และเผยแพร่รูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2562 อีกทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมรับฟัง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งขอแสดงความชื่นชมกับการร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันพัฒนาภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ตลอดจนถอดบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดให้งานด้านการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเกิดผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
     สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายโครงสร้างฯ อดีตผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองต่างๆ และ บุคลากรกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 65 คน โดยเป็นการนำเสนอความสำเร็จของผลงานโครงการที่ผ่านมาเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เชิญมาได้ให้คำแนะนำพร้อมการให้คะแนนในรูปแบบ กดLIKE กด WOW กด LOVE เพื่อเป็นกิจกรรมเพิ่มความมีสีสันและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับคนทำงาน โดยมี นางสาวเยาวลักษณ์   โพธิ์หล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานเลขานุการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบโครงการและพิธีการของานในครั้งนี้

  

ข่าว : อุดมชัย  สุพรรณวงศ์
ภาพ : ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์
           นางสาวเยาวลักษณ์   โพธิ์หล้า

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »