มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดรณรงค์กิจกรรมวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

หวังให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรค ตามประเด็นการรณรงค์ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ”
อ่าน 348 ครั้ง
22 ต.ค. 2562    Udomchai Supanavong

       วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเนื่องในวันอัมพาตโลก ประจำปี 2562 (World Stroke Day 2019) จัดโดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมด้วย อ. ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
       รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในนามของคณะผู้จัดโครงการ กล่าวรายงานในพิธีเปิดว่า ตามที่องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี “เป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)” เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกมีจานวนถึง 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.5 สำหรับในประเทศไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุขรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 - 2559 ) พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพบอัตราตาย 29.1- 48.7 ต่อประชากร 100,000 คน และอัตราผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 330.60- 425.24 ต่อประชากร 100,000 คน อีกทั้งยังพบว่า ทุก 4 นาที มีคนไทยเป็นอัมพาต 1 คน ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคสามารถปฏิบัติตัวป้องกันปัจจัยเสี่ยง จะสามารถป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 50,000 ราย ปลอดจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 100,000 บาท/คน/ปี
       สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรค ตามประเด็นการรณรงค์ในปีนี้ คือ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ” โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษา นิทรรศการให้ความรู้ การออกบูธของอาหารรักษ์สมอง การเปิดตัวคลิปรณรงค์ วันอัมพาตโลก “สุขสันต์วัน (ไม่) เกิดอัมพาต และการ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ”โดย รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า คุณฐิติญาณ จันทนภูผา และ คุณจันทรา หล้าโพนทัน ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ป่วยและผู้ที่เคยดูแลรักษาผู้ป่วย
       บรรยากาศของการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีบุคลากร ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนให้ความสนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่กันตั้งแต่เวลา 9.00 น.อย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสนใจในการเข้าชมนิทรรศการและการฟังเสวนาให้ความรู้เป็นจำนวนมาก ในตอนท้ายของงานยังได้มีการสาธิตการดูแลผู้ป่วยในเหตุการณ์จำลอง
       ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเปิดงานกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จากที่ทราบว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ดังนั้น การรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้ ทันกับยุคสมัย เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรค ที่สำคัญ คือ สามารถเข้าถึงการบริการได้เร็วและทันเวลาจึงเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตื่นตัวและตระหนัก และมีแรงกระตุ้นในการส่งเสริมและดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น นำสู่การมีภาวะสุขภาพดี รอดและปลอดจากโรคอัมพาตได้

 


ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์

 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »