ข่าวหนังสือพิมพ์ » สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ