ข่าวหนังสือพิมพ์ » คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัย