ข่าวหนังสือพิมพ์ » 'ออกแบบ แบบญี่ปุ่น' คณะศิลปกรรมศาสตร์