ข่าวหนังสือพิมพ์ » 'ออกแบบ แบบญี่ปุ่น' (กรอบบ่าย) คณะศิลปกรรมศาสตร์