ข่าวหนังสือพิมพ์ » ม.ขอนแก่น พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ ผนึกภาคีสหกิจศึกษาสร้างบัณฑิตสู่เป้าหมาย โครงการพัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน