KKU News » Newspaper


»  สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์
      22 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  มข.คว้ารางวัลนวัตกรรมฯดีเด่น (กรอบบ่าย)
      20 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: ซอกแซก108: นวัตกรรมทางปัญญา (กรอบบ่าย)
      20 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: Education Alert
      20 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: ซอกแซก108: นวัตกรรมทางปัญญา
      20 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ม.ขอนแก่นรวมนวัตกรรม...รับสังคมสูงวัย
      20 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัย (กรอบบ่าย)
      19 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      19 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  โพสต์ทูเดย์ WEALTH CAMPUS
      19 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัย
      18 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: เรารักอาเซียน: เรื่องที่อาเซียนรอมานาน เรื่องที่อาเซียนรอมานานพอร์ทัลกระบวนการ รศ.ดร. อภิรัตน์ เพช็รศิริ
      19 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  โพสต์ทูเดย์: WEALTH CAMPUS
      19 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเปิดอุทยานวิทย์
      18 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  โชว์นวัตกรรมน้ำนม "เอทู" ดื่มแล้วไม่แพ้ คัดพันธุกรรมแม่โคที่มีโปรตีนเบตาเคซีน คณะเกษตรศาสตร์ (กรอบบ่าย)
      18 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      17 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: สังคมข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กรอบบ่าย)
      15 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: มีไฟฟ้าใช้ให้เพียงพอ
      15 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: สังคมข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      15 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: สังคมข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กรอบบ่าย)
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  "หมอนรักษ์หลัง" โค้งเหมาะสมแต่ละช่วงวัย ช่วยพยุงหลัง ลดปวด คณะเทคนิคการแพทย์
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กรอบบ่าย)
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  เปิด"อุทยานวิทย์ฯ ภาคอีสาน" (กรอบบ่าย)
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  พระเทพฯทรงเปิดอาคารอุทยานวิทย์ฯ (กรอบบ่าย)
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'อีสาน' ขอเพิ่มวงเงินบัตรคนจน (ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน)
      14 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
      13 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  ภาพข่าว: เพื่อชุมชน (เปิดโรงไฟฟ้า)
      13 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  'มข.'สัมมนาหนุนองค์กรชุมชน ขยายผลโครงการพระราชดำริ
      13 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :
»  พระเทพฯทรงเปิดอาคารอุทยานวิทย์ฯ
      13 ก.ย. 2561 | สำนักพิมพ์ :

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz