ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัย


ร.เตช บุนนาค
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายคุรุจิต  นาครทรรพ

นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย
 
 
 

นายพงศ์จรัส รวยร่ำ

นายปราโมทย์  วิทยาสุข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล
 
 
 

นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย  บุญแสง
 
 
 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
 
 
 

นายสุรพล  เพชรวรา
 
 
     

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นายอำนาจ  พรหมสูตร
             

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นายสมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร


รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
รศ.ดร.สมหมาย  ปรีเปรม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
 
   

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
รศ.ดร.วนิดา  แก่นอากาศ
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ


รศ.ดร ปณิธาน พีรพัฒนา

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

รศ.ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
   
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
 

วาระ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz