ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัย


ร.เตช บุนนาค
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายคุรุจิต  นาครทรรพ

นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย
 
 
 

นายพงศ์จรัส รวยร่ำ

นายปราโมทย์  วิทยาสุข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล
 
 
 

รศ.ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

นายสุรพล  เพชรวรา
 
 
 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
 
 
 
 
 
 
     

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นายอำนาจ  พรหมสูตร
             

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นายสมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
 
   
 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
รศ.ดร.วนิดา  แก่นอากาศ
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ


รศ.ดร ปณิธาน พีรพัฒนา

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

รศ.ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
   
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
 

[ English ]

วาระ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz