คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565)นายอำนาจ พรหมสูตร
ประธานคณะกรรมการ
 

นายดุสิต โคตรวงษา
รองประธานฯ คนที่ 1
 

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
รองประธานฯ คนที่ 2
 

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
รองประธานฯ คนที่ 3
  

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ที่ปรึกษา
 

นายประยูร  อังสนันท์
ที่ปรึกษา
 

นายจีระ ไตรถวิล
ที่ปรึกษา
 

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
ที่ปรึกษา
 

นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์
ที่ปรึกษา
  

นายมรกต พิธรัตน์
กรรมการ
 

น.สพ.ธีรชัย วงษ์ชารู
กรรมการ
 

นายชัยชาญ วรนิทัศน์
กรรมการ
 

นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์
กรรมการ
 

นายจิรชาติ บุญสุข
กรรมการ
 

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
กรรมการ
 

นางสาวธนรัตน์ สอนสา
กรรมการ
 

นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
กรรมการ
 

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
เลขานุการ
 

นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz