ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายอำนาจ พรหมสูตร
 

ที่ปรึกษา


นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์
ที่ปรึกษา
 


นายประยูร  อังสนันท์
ที่ปรึกษา
 
 
 

นายจีระ ไตรถวิล
ที่ปรึกษา
 

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
ที่ปรึกษา
 
  

 

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


นางสาวอรสา วิมลเฉลา

นายมรกต  พิธรัตน์

นายสมิง ยิ้มศิริ
   

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์
   

นายคนอง  ศักดิ์เพ็ชร์

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
   

นายดุสิต  โคตรวงษา

นายวิเชียร วิไลงาม

นายธีรชัย  วงษ์ชารู
   

นายชัยชาญ  วรนิทัศน์

นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร

นางรัตนาภรณ์  สมบูรณ์
   

นายจิรชาติ  บุญสุข

รศ.วิภาพร  วรหาญ

นางสาวธนรัตน์ สอนสา
   
   
   
   

 
กรรมการและเลขานุการที่ประชุม 


รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

   

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

 นางสุภารัตน์ มูลศรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระ พ.ศ. 2559-2562)

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz