รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, M.D.
รักษาการแทน อธิการบดี
Acting President
president@kku.ac.th
 
 
รองอธิการบดี Vice President

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
Asst. Prof. Tala Thammaroj, M.D.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administration
  

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี 
Assoc. Prof. Piansak  Pakdee
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย   
Vice President for Student Development and Nongkhai Campus
 
  

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 
Prof. Supachai Pathumnakul, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
Vice President for Innovation and Enterprise
 
 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี     
Asst. Prof. Denpong Soodphakdee, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล        
Vice President for Digital University Development
digital@kku.ac.th
 
 
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา 
Prof. Monchai Duangjinda, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
Vice President for Research and Academic Services
 
 
 
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  
Asst. Prof.  Arwut Yimtae
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
Vice President for Infrastructure and Environment
 
 

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ 
Assoc. Prof. Niyom Wongpongkham, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Vice President for Arts, Culture, and Creative Economy
 
 
 

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Maitree Inprasitha, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Vice President for Education
 
 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
Assoc.Prof. Kriengkrai Kitcharoe, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice President for Human Resources
 

ผู้ช่วยอธิการบดี  Assistant to the President

 


อ.ศิรประภา บำรุงกิจ
Siraprapa Bumrungkit
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน
Assistant to the President for Property Management

 

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
Prof. Thidarut Boonmars, D.V.M., Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
Assistant to the President for Innovation and Enterprise
 

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง
Asst. Prof. Pipat Reungsang, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
Assistant to the President for Digital University Development
 

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี
Asst.Prof.Dr.Narin Chansri
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
Assistant to the President for Student Development and Nongkhai Campus
 

ผศ.ดร.ปิยะวัชร  ฝอยทอง
Asst.Prof. Piyawat  Foytong, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
Assistant to the President for Infrastructure and Environment
 
 

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
Assist.Prof.Somphong  Sithiprom, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Assistant to the President for Campus Security Affairs
 
 

ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์
Asst. Prof. Chat Sumananont, M.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Assistant to the President for Planning and Quality Improvement
 

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์
Natsamol Tanakulrungsarit
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant to President for Special Affairs
 

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 
Prof. Pewpan Maleewong, MD.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Assistant to the President for Research and Academic Services
 
 

ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา 
Dr. Kittisan Sriruksa 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Assistant to the President for Arts, Culture, and Creative Economy
 
 

รศ.ดร.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
Assoc. Prof. Supat Sinawat, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Assistant to the President for International Affairs
 
 
 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz