รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   
Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, M.D.
รักษาการแทน อธิการบดี
president@kku.ac.th
 
ฝ่ายบริหาร
Administration 


ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
Asst. Prof. Tala Thammaroj, M.D.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrationอ.ศิรประภา บำรุงกิจ
Siraprapa Bumrungkit
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน

 
ฝ่ายการต่างประเทศ 
International Affairs
รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 
Assoc. Prof. Nawarat  Wara-aswapati  Charoen, D.D.S., D.M.Sc.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Vice President for International Affairs
 

รศ.พญ. รสวันต์ อารีมิตร
Assoc. Prof. Rosawan Areemit
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Assistant to the President for International Affairs
 
ฝ่ายการศึกษา 
Education

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
Prof. Surasak Wongratanacheewin, Ph.D.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Vice President for Education
 

รศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์
Assoc. Prof. Parichat Prachaney
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Assistant to the President for Education
 
ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
Innovation and Enterprise

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 
Prof. Supachai Pathumnakul, Ph.D.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
Vice President for Innovation and Enterprise
 

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
Prof. Thidarut Boonmars, D.V.M., Ph.D.
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
Assistant to the President for Innovation and Enterprise
 
ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 
Digital University Development

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี     
Asst. Prof. Denpong Soodphakdee, Ph.D.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล        
Vice President for Digital University Development
digital@kku.ac.th
 

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง
Asst. Prof. Pipat Reungsang, Ph.D.
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
Assistant to the President for Digital University Development
 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   
Research and Academic Services
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา 
Assoc. Prof. Monchai Duangjinda, Ph.D.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
Vice President for Research and Academic Services
 
 
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
Student Development and Nongkhai Campus
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี 
Assoc. Prof. Piansak  Pakdee
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย   
Vice President for Student Development and Nongkhai Campus
 

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี
Asst.Prof.Dr.Narin Chansri
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
Assistant to the President for Student Development and Nongkhai Campus
 
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
Infrastructure and Environment
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  
Asst. Prof.  Arwut Yimtae
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
Vice President for Infrastructure and Environment
 

ผศ.ดร.ปิยะวัชร  ฝอยทอง
Asst.Prof. Piyawat  Foytong, Ph.D.
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
Assistant to the President for Infrastructure and Environment
 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  
Arts, Culture, and Community Relations

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ 
Assoc. Prof. Niyom Wongpongkham, Ph.D.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 
Vice President for Arts, Culture, and Community Relations
 

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ
Asst. Prof. Siribhong Bhiasiri, Ph.D.
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
Assistant to the President for Arts, Culture, and Community Relations
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
Human Resources
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร   
Assoc. Prof. Ratchaphon Suntivarakorn, Ph.D.
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
Vice President for Human Resources
 

ผศ.ดร.คมกฤช  ปิติฤกษ์
Asst.Prof.Komkrit Pitiruek, Ph.D.
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Assistant to the President for Human Resources
 
 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
Assist.Prof.Somphong  Sithiprom, Ph.D.
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Assistant to the President for Campus Security Affairs
 
 
ฝ่ายกิจการพิเศษ
 

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์
Natsamol Tanakulrungsarit
รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 
 
 
วาระ 6 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2566

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz