รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี
president@kku.ac.th
 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน


รศ. ดร. สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
sompri@kku.ac.th

อาจารย์ปาริชาต บุตรวงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
 

ดร.ศิรประภา บำรุงกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
 

 

ฝ่ายการต่างประเทศ


รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
 

ผศ. ดร. ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร


ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
denpong@kku.ac.th

รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
  

 

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์


รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
lamman@kku.ac.th

ศ. นพ. ดร. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
   

   

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ผศ. ลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
likhit@kku.ac.th

ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 
 

 

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี


ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศ. สพ.ญ. ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผศ. ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์


รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

นายบัญชา พระพล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

 
 

 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน


ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
  
 

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
  
 

อ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการงานก่อสร้าง
และบำรุงรักษา
 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา

 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย


ผศ.  วิชัย ณีรัตนพันธุ์
ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย
wichai@kku.ac.th

ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 

 
 

 

วิทยาเขตหนองคาย


ผศ. ดร. เกียรติ แสงอรุณ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

อาจารย์ ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

 

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz