กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
 
 

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี
 

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์ 
(วิทยาเขตหนองคาย)

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 
 
 

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   


รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

  

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 
 
 

อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง
รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ. กิตติบดี ใยพูล
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
   


ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 


รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
 


รศ.ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
(วิทยาเขตหนองคาย)

    


ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(วิทยาเขตหนองคาย)


รศ.ดร. รักชนก แสงภักดีจิต
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(วิทยาเขตหนองคาย)


ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    


ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

  

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz