กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
 
 

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี
 

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

รศ.ดร วิรัช จิ๋วแหยม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์ 
(วิทยาเขตหนองคาย)

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 
 
 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   


รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

  

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 
 
 

รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ. กิตติบดี ใยพูล
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
   


ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 


รศ.ดร. วินิต  ชินสุวรรณ
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
 


รศ.ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
(วิทยาเขตหนองคาย)

    


ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(วิทยาเขตหนองคาย)


รศ.ดร. รักชนก แสงภักดีจิต
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(วิทยาเขตหนองคาย)


ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    


รศ. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

  

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz