ผู้อำนวยการระดับส่วนงาน


รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 

ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
 
 

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
 

อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
   

นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  

 

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz