ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก (เทียบเท่าคณะ)


รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
 

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

ผู้อำนวยการ สำนักงาน (เทียบเท่ากอง)


นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  

นาง สุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 

 

ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี


ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 

ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
ผู้อำนวยการ
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

นาย บัญชา พระพล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม
 
 
 

รศ.ดร. อำนวย คำตื้อ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา


รศ.ดร. สุเมธ แก่นมณี
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   


ผศ. วรลาภ แสงวัฒนชัย
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ผอ.ฝ่ายไทย)


Wang Guibin
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ผอ.ฝ่ายจีน)

   


รศ.น.สพ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช
ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

ผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี


นาย ธัญญา ภักดี
ผู้อำนวยการกองกลาง 

นาง ปภาภร ดลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

นาย สถิตย์ แก้วบุดตา 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 
 
 

นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาว สุนิภา ไสวเงิน
การผู้อำนวยการกองคลัง 


นาย จารุวัฒน์ มณีพันธุ์
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

   


นาง วิกานดา พิธรัตน์
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน


นาย ชุมพร พารา
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร


นาย สมหวัง ทองนำ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

   


นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี
รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี


นาย วิศิษฏ์ บุญสุชาติ
หัวหน้าสำนักงานการกีฬา

นางสาว รองรัตน์ วิโรจน์เพชร
หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

อ.พญ. พรรณทิพา ว่องไว
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 
 
 

นาย ราชพร ปทะวนิช
หัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาว ไพรัตน์ ขันแก้วกอบศิริ
หัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา


นาย อิศรา รัตตศิริ
หัวหน้าสำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน

   
นาย เกษม ภูธรรมะ
หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
นาง รัชนี เกตุแก้ว
หัวหน้าสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
หัวหน้าสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
   
ผศ. เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
นาง พิสมัย พวงคำ
หัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ฯ
 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง
   
รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
รศ.ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

 

ผู้จัดการสำนักงาน


ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นาง จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้า สังกัดส่วนงานอื่นๆ


ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 
 
 

ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี
ผู้จัดการ อาคารขวัญมอ
อ.ปาริชาต บุตรวงค์
ศูนย์บริการสู่ชุมชน


ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

   
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
 
 

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »