ผู้อำนวยการระดับส่วนงาน


รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
 
 

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
 

อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
   

นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  

 

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz