หมายเลขโทรศัพท์ภายในอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ชั้น 1 - ชั้น 4) 

ชั้น 1

กองกลาง
 
40166 ผู้อำนวยการกองกลาง
043 – 202057 โทรศัพท์สายตรง
043 – 202216 โทรสาร
 
งานบริหารงานทั่วไป
40164 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป , การเงิน/พัสดุ
42149 หน่วยบุคคล
 
งานสารบรรณ
40168 หัวหน้างานสารบรรณ , กำหนดเลขหนังสือสั่งการ , ติดตามหนังสือ
44758 กำหนดเลขหนังสือ
40170 รับส่งจดหมาย/พัสดุ
44757 ระบบโปรแกรมสารบรรณ
40193 ศูนย์ผลิตเอกสาร
 
สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน
 
42484 หัวหน้าสำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน
043 – 202430 โทรศัพท์สายตรง
40167 สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน
42485 ห้องประชุม สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
40181 ONE STOP SERVICE (กองการเจ้าหน้าที่)
 
40199 รปภ. ด้านหน้าอาคาร
40198 รปภ. ด้านซ้ายของอาคาร (ข้าง ONE STOP SERVICE)
 
44420 ห้อง STUDIO กองสื่อสารองค์กร
 
 
กองคลัง
 
40155 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
งานบริหารงานทั่วไป
44561 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
46040 บุคคลและแผนประกันคุณภาพ
40173 ธุรการ
40176 ธุรการ
 
งานบัญชีกองคลัง
40157 งานบัญชีกองคลัง
 
งานบริหารงบประมาณ
40178 หัวหน้างานบริหารงบประมาณ , ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน
40177 คุมยอดเบิกจ่ายเงินรายได้
40156 เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
42159 GFMIS เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน
043 – 202184 โทรศัพท์สายตรง GFMIS
 
งานพัสดุ
40171 หัวหน้างานพัสดุ
40152 จัดซื้อจัดจ้าง
40153 จัดซื้อจัดจ้าง
40154 สต็อกเบิกจ่ายพัสดุ (ชั้นใต้ดิน)
043 – 202058 โทรศัพท์สายตรงงานพัสดุ และ โทรสาร
 
งานบริหารการเงิน
40160 หัวหน้างานบริหารการเงิน , สอบถามการโอนเงิน
40172 เค้าเตอร์เซอร์วิส ติดต่อเรื่องการรับเงิน
40174 เงินยืม
043 – 202192 โทรศัพท์สายตรงงานบริหารการเงิน
 
งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
40179 เงินเดือนค่าจ้าง
40158 เงินเดือนค่าจ้าง
 
097-9244984 โทรศัพท์สายตรงเงินเดือน
 
----------------------------------------------------------------------------------
40180 ช่างประจำอาคาร (ชั้นใต้ดิน)

ชั้น 2

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
40107 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
043 – 202436 โทรศัพท์สายตรง สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ โทรสาร
 
 
กองกลาง
 
40129 เจ้าหน้าที่โสตและช่างเทคนิค (ผู้ดูแลห้องประชุม)
40125 ห้องสิริคุณากร 1
40126 ห้องสิริคุณากร 2
40136 ห้องสิริคุณากร 4
40135 ห้องสารสิน
40127 ห้องกัลปพฤกษ์ 2
40133 ห้องกัลปพฤกษ์ 4
40132 ห้องกัลปพฤกษ์ 5
40130 ห้องกัลปพฤกษ์ 6
40131 ห้องกัลปพฤกษ์ 7
40128 ห้องกัลปพฤกษ์ 8
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
40121, 40122, 40123 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
043 – 202190 โทรศัพท์สายตรง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ชั้น 3

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
40105 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
40106 เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการดี
043 – 202435 โทรศัพท์สายตรง สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
40094 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
42754 นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย
 
งานบริหารงานบุคคล
40091 หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
40092 งานบริหารงานบุคคล
 
งานทะเบียนประวัติ
40117 หัวหน้างานทะเบียนประวัติ , งานทะเบียนประวัติ
40096, 46034, 40116 งานทะเบียนประวัติ
 
งานวินัยและนิติการ
40114 หัวหน้างานวินัยและนิติการ
40097 งานวินัยและนิติการ
043 – 202358 โทรศัพท์สายตรง งานวินัยและนิติการ
 
งานสวัสดิการ
40101 หัวหน้างานสวัสดิการ
40100 งานสวัสดิการ
42755 หน่วยบ้านพักบุคลากร
 
งานพัฒนาและฝึกอบรม
40092 หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม 
40098, 40093 งานพัฒนาและฝึกอบรม
 
งานธุรการ
40090 งานธุรการ
 
งานจรรยาบรรณ
42140 หัวหน้างานจรรยาบรรณ , งานจรรยาบรรณ
 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
40110 ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ , รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ , ฝ่ายประเมินผลและให้คำปรึกษา
40113, 40108 ฝ่ายประเมินผลและให้คำปรึกษา
46063 ฝ่ายธุรการ
40109 ฝ่ายสารสนเทศ
043 – 202193 โทรศัพท์ และ โทรสาร
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน
40103 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
40104 งานธุรการ
40102 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน
043 – 204024 โทรศัพท์ และ โทรสาร

ชั้น 4

กองแผนงาน
 
40077 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 
งานแผนยุทธศาสตร์
40080 หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
40081 งานแผนยุทธศาสตร์
 
งานแผนงบประมาณ
40078 หัวหน้างานแผนงบประมาณ , งานแผนงบประมาณ
40079 งานแผนงบประมาณ
043 – 203671 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร งานแผนงบประมาณ
 
งานสารสนเทศและประเมินผล
40082 หัวหน้างานสารสนเทศและประเมินผล , งานสารสนเทศและประเมินผล
 
งานบริหารงานทั่วไป
40083 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารงานทั่วไป
40084 งานบริหารงานทั่วไป
043 – 203672 โทรศัพท์สายตรง งานบริหารงานทั่วไป
043 – 202337 โทรสาร งานบริหารงานทั่วไป
 
สำนักงานกฎหมาย
40088 หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย
40085, 40086, 40087 นิติกร
043 – 202442 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร สำนักงานกฎหมาย
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
40073, 40068, 40069, 40070 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ KKUFMIS
40074 สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ
40076 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 12
40071 ห้องประชุมสารสนเทศ (ชั้น 4)
 
(ชั้น 5-6 คลิกที่นี่)

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz