หมายเลขโทรศัพท์อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 5

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
40047 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
40049 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
40050 เลขานุการผู้บริหาร
043-202007 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
40051 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
40052, 40054 เลขานุการผู้บริหาร
043-202009 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
40062 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
42320 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
40061,42322 เลขานุการผู้บริหาร
043-202323 โทรศัพท์สายตรง
 
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
42165 รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
42168 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
42169, 40059, 42166, 40030 เลขานุการผู้บริหาร
043-203867 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
40038 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
40036 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
40037 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
40035 เลขานุการผู้บริหาร
043-202153 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร
 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
40031 ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย
40063 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
40033, 40034 เลขานุการผู้บริหาร
043-202400 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร
 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
40058 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
40056 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
40055, 40057 เลขานุการผู้บริหาร
043-202011 โทรศัพท์สายตรง
043-202015 โทรสาร
  
42354 สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร
 

ชั้น 6

อธิการบดี
42029 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42028 หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
40001, 40002 เลขานุการผู้บริหาร
043-202001, 043-202002 โทรศัพท์สายตรง
043-202557 โทรสาร
 
ฝ่ายการต่างประเทศ
- รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
40010, 42027 เลขานุการผู้บริหาร
043-202013 โทรศัพท์สายตรง
043-202892 โทรสาร
 
ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
42025 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
40007 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
42161, 40008 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
40009, 42026 เลขานุการผู้บริหาร
043-202005 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร
 
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
42036 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
40041 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
40022 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
40039, 40040 เลขานุการผู้บริหาร
043-202003 โทรศัพท์สายตรงและโทรสาร
 
*****

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz