เซรั่มเพื่อพื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน สบู่ก้อนจากไหมอีรี่และพรอพอลิส