ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
        มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาในแต่ละปีเป็นจำนวน ประมาณ 9,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลพบว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่ที่ยากจน  เดือดร้อนทางการเงิน   แต่มีความสามารถในการศึกษา   มีผลการเรียนดี   ผ่านการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้   ดังนั้น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยของประชาชนด้วยอัตตลักษณ์ ที่แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ สังคม จึงได้ร่วมสานฝันให้เด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี   และส่งเสริมความตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียน  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการกินอยู่  ศึกษาเล่าเรียน   นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล ที่ช่วยอีกทางหนึ่งด้วย
       สำหรับทุนประเภทต่างๆ  ที่จะช่วยให้นักศึกษายากจนสามารถดำรงชีวิต และศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาได้อาทิ 

  • ประเภททุนกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา    (กองทุน  กยศ.)   เป็นกองทุนที่รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเด็กที่ยากจนแต่มีความสามารถให้เข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีได้  
    ติดต่อ
    สายด่วน 084-4285994 หรือ 043-202380 สายภายใน 42323 เว็บไซต์ http:// studentloan.kku.ac.th
  • ประเภททุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ  ในวาระครบรอบ  40 ปี มข.   
  • ประเภททุนการศึกษาเอกชน   ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขเจ้าของทุน
  • ประเภททุนช่วยเหลืออาหารกลางวัน   ได้แก่  ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์,  ทุนพลเอกชวลิต   ยงใจยุทธ    ใช้ดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษา  
  • นอกจากนี้ยังมีเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษาอีกด้วย

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 043-202356   สายภายใน 11974  http://sac.kku.ac.th 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ
 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยจัดสรรเงินทุนในแต่ละปีในวงเงินกว่า 25 ล้านบาท ทุนการศึกษามีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่

1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ วงเงินในการจัดสรร 6.5 ล้านบาทต่อปี

เงื่อนไข
- สนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์
- เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

กำหนดการรับสมัคร  ปีละ 2 ครั้ง ภาคต้น เดือนสิงหาคม และภาคปลาย เดือนมกราคม ของทุกปี 

วงเงินทุนที่จัดสรรมีดังนี้

-  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน  100,000.- บาท ต่อเรื่อง
-  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท   ไม่เกิน    50,000.- บาท ต่อเรื่อง

2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

เงื่อนไข            วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

จำนวนครั้งในการได้รับอนุมัติทุน นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สามารถขอรับทุนได้  1 ครั้ง

กำหนดการรับสมัคร   จำนวน 3 ครั้งต่อปี รับสมัคร เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี (ตามกำหนดการนำเสนอผลงาน)

          * การยื่นเอกสารสมัคร ไม่ต้องรอใบตอบรับจากหน่วยงานที่จัดการประชุมวิชาการแต่สามารถนำหลักฐานการสมัครมายื่นเพื่อให้ทันกำหนดระยะเวลาการตามประกาศรับสมัคร

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ประเภทการนำเสนอ

ระดับการประชุม

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

จัดประชุมในประเทศไทย

จัดประชุม ต่างประเทศ.

1) Oral Presentation

5,000.- บาท

15,000.- บาท

30,000.- บาท

2) Poster presentation

3,000.- บาท

10,000.- บาท

20,000.- บาท

 

3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

เงื่อนไข 
- วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

- ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนใดๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และหากได้รับทุนสนับสนุนอื่นในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้

- สามารถอยู่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

 

ตารางค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆโดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา (บาท) ดังต่อไปนี้

 

ที่

กลุ่มประเทศ

วงเงิน

1

ทวีปเอเซีย นอกจาก 2 และ 3

30,000

2

อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย

35,000

3

จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก  

50,000

4

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันออก       

60,000

5

ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา

70,000

6

ประเทศอื่นๆ วงเงินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

 

กำหนดการรับสมัคร ปีละ 3 ครั้ง เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี (ตามระยะเวลาการทำกิจกรรมในต่างประเทศ)

 

4. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)

เป็นเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยมีภาระช่วยสอนสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงและไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อัตราเงินทุน ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน  40,000.- บาท ต่อทุน โดยปฏิบัติงานดังนี้

ภาคการศึกษา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เดือน

ต้น

สิงหาคม – พฤศจิกายน

4

ปลาย

มกราคม – เมษายน

4

 

การรับสมัคร คณะต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษารับทุนผู้ช่วยสอน (TA)
 

5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

เงื่อนไข  
- เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย ในขณะที่ศึกษาอยู่ ในระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งที่เป็นทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
- เป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

จำนวนที่จัดสรร  150 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง ภาคต้น เดือนกันยายน และภาคปลาย เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 

6. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัย ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ โดยที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ยื่นเอกสารโครงการเพื่อขอรับทุน ประมาณ 50 ทุนต่อปี ในวงเงิน 20 ล้านบาท (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)

ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท (อาจารย์เป็นผู้สมัครขอรับทุน)

          - ระดับปริญญาโท         ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)

          - ระดับปริญญาเอก       ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)

กำหนดการรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี

สอบถามรายละเอียด เงื่อนไขการรับสมัครทุนต่างๆ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถดาวน์โหลดประกาศ  ใบสมัครทุนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th/

 

หน่วยงานด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งด้านข้อมูล อุปกรณ์การเรียนการทำวิจัย รวมทั้งมีทุนการศึกษาในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางในหลายๆด้าน มากกว่า 20 ศูนย์ ดังนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kku.ac.th/research/?topic=0&l=th

 

     

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz