คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปสำรวจเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ บ้านป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน 19-21 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจร่วมกิจกรรม SMEs FESTIVAL 2014 ณ ศูนย์อาหาร อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตรงข้ามอาคารพิมล กลกิจ) ระหว่างวันที่ 19 - 21 พย. 2557 กองบริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบริหารงานวิจัย” ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-14 ธันวาคม 2557 SET Investment Center (SET IC) KKU ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Click2win KKU League 2014 ณ SET Investment Center (SET IC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 – 12 มกราคม 2558

ข่าว มข.

อธิการบดี ได้รับเลือกจากสภาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปออสเตรเลีย ในฐานะ สนช.

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้รับคัดเลือกจากรัฐสภาไทยให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนอาเซียน 10 ประเทศ ไปศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครองที่ออสเตรเลีย เพื่อนำประสบการณ์ปรับกระบวนพัฒนาประเทศ

นักศึกษา มข.วิทยาเขตหนองคาย มอบอุ่นไอรัก จากพี่สู่น้อง ต้านภัยหนาว

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มข.วิทยาเขตหนองคาย ต้านภัยหนาวบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้ชาวบ้านและนักเรียนในจังหวัดหนองคาย