ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรยายพิเศษ "นโยบายสาธารณะกับการคอร์รัปชั่น" ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย ณ ห้อง 1504 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องตรวจสอบสภาพผิว Dermalab Combo และ DermaScan c USB โดย บริษัท CHEMICO จำกัด ณ ห้อง 2323 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปสำรวจเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ บ้านป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน 19-21 พฤศจิกายน 2557 กองบริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบริหารงานวิจัย” ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557

ข่าว มข.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานวโรกาสให้มข. เข้าเฝ้าฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารดุสิดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดา พระราชทานวโรกาสให้ มข. เข้าเฝ้าฯ

มข.ร่วมรับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และสำนักวัฒนธรรม ร่วมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้ร่วมทำคุณประโยชน์และสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม