ข่าว มข.

ห้องสมุดจับมือชมรมผู้สูงอายุร่วมสร้างคุณาประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 ได้กำหนดบทบาทของห้องสมุดไว้อย่างชัดเจนตรง กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library) เป็นห้องสมุดสำหรับคนทุกวัย

มข.เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน Sun Thailand ครั้งที่4

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับกองอาคารและสถานที่ มข. จัดประชุมจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน Sun Thailand ครั้งที่4 ชูผลงานด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มข.ชูแนวคิดปรับเครื่องเรือน รับมือประเทศสังคมผู้สูงอายุ
มข.ชูแนวคิดปรับเครื่องเรือน รับมือประเทศสังคมผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชูแนวคิดปรับเครื่องเรือน รับมือประเทศสังคมผู้สูงอายุ ย้ำสะดวก ปลอดภัย ทำได้ด้วยตนเอง